Ấn phẩm

Tác dụng bảo vệ gan của các cao chiết từ lá vối (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 236 - 240)

 

TÁC DỤNG BẢO VỆ GAN CỦA CÁC CAO CHIẾT TỪ LÁ VỐI

Nguyễn Hoàng Minh, Chương Thị Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Thu Hương*

Trung tâm Sâm và Dược liệu thành phố Hồ Chí Minh - Viện Dược liệu

*Email: huongsam@hotmail.com

(Nhận bài ngày 17 tháng 7 năm 2019)

Tóm tắt

Cao chiết ethanol 96% và cao chiết nước từ lá vối có hàm lượng flavonoid toàn phần tính theo quercetin lần lượt là 103,05 ± 2,72 và 77,37 ± 1,62 (mg quercetin/g cao chiết đã trừ ẩm). Các cao chiết từ lá vối được cho uống ở hai liều thử tương đương với 2,5 g và 5 g dược liệu trên chuột bị gây tổn thương gan mạn bởi paracetamol có tác dụng làm giảm hoạt độ AST và ALT trong huyết tương, giảm hàm lượng malondialdehyd và làm tăng hàm lượng glutathion trong gan đạt ý nghĩa thống kê so với chứng bệnh lý; tương tự như tác dụng của silymarin. Cao chiết ethanol 96% thể hiện tác dụng điển hình hơn so với cao chiết nước.

Từ khóa: Lá vối, Paracetamol, Tác dụng bảo vệ gan.

Summary

Hepatoprotective Effects of the Extracts from Cleistocalyx operculatus Leaves

The total flavonoid contents of ethanol and aqueous extracts from Cleistocalyx operculatus leaves were 103.05 ± 2.72 and 77.37 ± 1.62 mg quercetin equivalent per gram of dried extract, respectively. C. operculatus leaves extracts administered at the oral doses equivalent to 2.5 g and 5 g of raw materials, as well as silymarin, in paracetamol-subjected mice significantly decreased plasma AST and ALT, reduced hepatic malondialdehyde and increased hepatic glutathione contents as compared to controls. The 96% ethanol extract exerted hepatoprotective effect which was more typical than the aqueous extract.

Keywords: Cleistocalyx operculatus (Roxb.) Merr. et Perry., Paracetamol, Hepatoprotective effect.

(Nguồn tin: )