Tạp chí

Hướng dẫn đăng bài

Giấy phép; Chỉ số ISSN; Ban Biên tập; Thể lệ đăng bài

Tạp chí Dược liệu - Viện Dược liệu - Bộ Y tế xuất bản

Giấy phép số 313/GP-BVHTT ngày 23/7/2002 của Bộ Văn hoá Thông tin, chỉ số ISSN 1859-4735

Website:         http://www.vienduoclieu.org.vn    hoặc   http://www.nimm.org.vn

Tài khoản: 100114851009997 - Ngân hàng Eximbank Hà Nội

Tổng biên tập:

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi

Thư ký Tạp chí:

PGS.TS. Đỗ Thị Hà

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Bùi Thị Bằng

PGS.TS. Phạm Thị Nguyệt Hằng

PGS.TS. Trần Công Luận

GS.TS. Nguyễn Gia Chấn

TS. Phan Thúy Hiền

GS.TS. Nguyễn Hải Nam

PGS.TS. Lê Tùng Châu

TS. Nguyễn Bá Hoạt

GS. Đoàn Thị Nhu

PGS.TS.Nguyễn Thượng Dong

PGS.TS. Phạm Thanh Huyền

GS.TSKH. Trần Văn Sung

PGS.TS. Lê Việt Dũng

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hương

PGS.TS. Nguyễn Văn Tập

PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt

PGS.TS. Trần Hùng

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thu

PGS.TSKH. Đỗ Trung Đàm

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi

PGS.TS. Phương Thiện Thương

GS.TS. Nguyễn Minh Đức

GS.TS. Phạm Thanh Kỳ

GS.TS. Na Minkyun

 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ DƯỢC LIỆU

Tạp chí Dược liệu đăng những công trình nghiên cứu khoa học về cây, con, bài thuốc, công tác trồng, chế biến và bảo quản cây thuốc, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ y học cổ truyền và công nghiệp dược.

Yêu cầu về bài đăng kết quả công trình nghiên cứu khoa học:

1. Bài gửi đăng kết quả công trình nghiên cứu khoa học phải chưa được đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.

2. Thuật ngữ chuyên ngành áp dụng theo luật quốc tế IUPAC, DCIP Latin và Dược điển Việt Nam.

3. Bài gửi đăng phải chế bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, font chữ Times New Roman 12 (hệ font Unicode), khoảng cách dòng 1,5 (line spacing), mỗi bài không quá 6 trang A4, kể cả bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo. Mỗi bảng không quá 10 dòng và 6 cột. Tổng số bảng và hình không quá 4. Ảnh được quét đưa vào đúng chỗ minh họa; nếu ảnh màu cần gửi kèm ảnh gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của chữ viết tắt. Bài kèm theo đĩa mềm gửi về Tạp chí Dược liệu - Viện Dược liệu, Bộ Y tế, 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: (024)38267623; hoặc gửi về địa chỉ email: tapchiduoclieu@gmail.com hoặc locbiendichvien@gmail.com.

4. Trình tự và cách trình bày các mục trong bài:

a. Tên bài báo: Cần ngắn gọn, cuối tiêu đề không để dấu chấm. Font chữ Time New Roman 14, đậm, chữ in.

b. Họ và tên tác giả, nơi làm việc, không ghi chức danh học vị.

c. Tóm tắt tiếng Anh (Summary): Tên bài báo, Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và kết luận được trình bày thành một paragraph không quá 200 từ.

- Từ và cụm từ khóa (keywords): Không quá 6 từ/cụm từ.

d. Nội dung các phần được đánh số từ 1 đến 5: 1. Đặt vấn đề: Bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 3. Kết quả nghiên cứu. 4. Bàn luận. 5. Kết luận.

e. Tài liệu tham khảo cần nêu đủ: Tạp chí: Tên tác giả, năm công bố, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang. Nếu là sách: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang; được xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài.

5. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo.

6. Đối với bài tổng quan cần có đầy đủ tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài, xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài. Bài cũng được chế bản và in trên giấy A4, không quá 10 trang, kể cả biểu bảng, tài liệu tham khảo.

Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban Biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật Báo chí và Quyền tác giả.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu)