Thông tin về dược liệu

Cục Quản lý Trung Y Dược quốc gia Trung Quốc thông báo 3 nội dung trọng điểm về phát triển dược liệu năm 2014

Ngày 21/02/2014, Cục Quản lý Trung Y Dược Quốc gia Trung Quốc thông báo 3 nội dung chủ yếu của công tác phát triển dược liệu


www.mdyd.cn ngày 21/02/2014 đưa tin, Cục Quản lý Trung Y Dược Quốc gia Trung Quốc thông báo 3 nội dung chủ yếu của công tác phát triển dược liệu bao gồm:
- Nghiêm túc lập kế hoạch dự án về phát triển dược liệu.
- Triển khai thực hiện các công tác điều tra dược liệu ở các tỉnh đặc biệt tăng cường xây dựng các cơ sở nhân giống dược liệu bằng hạt hoặc bằng cây giống cũng như là các kho bảo quản và lưu trữ giống dược liệu. Mặt khác, thông báo cũng nhấn mạnh việc chú trong xây dựng các hệ thống bảo tồn và cơ sở dữ liệu nguồn tài nguyên dược liệu.
- Thúc đẩy chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật thông qua việc xây dựng hệ thống dịch vụ kỹ thuật Trung Y dược, thúc đẩy kết hợp giữa nhiệm vụ nghiên cứu khoa học với dịch vụ khoa học công nghệ. Hoàn thiện các diễn đàn về khoa học công nghệ, thành lập các đơn vị dịch vụ cung cấp công nghệ và dịch vụ chuyển giao công nghệ. Xây dựng mô hình chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật cân bằng giữa nguồn cung cấp và nhu cầu trên thị trường. Tăng cường xây dựng cơ sở chuyển giao thành tựu khoa học kỹ thuật về Trung y dược, nghiên cứu thực hiện “Hội chợ quảng bá thành tựu khoa học kỹ thuật về sản xuất dược liệu”.

(Nguồn tin: )