Thông tin về dược liệu

Xác định hàm lượng conduritol A trong lá dây thìa canh trồng tại Quảng Tây, Trung Quốc bằng phương pháp HPLC

Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)


XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CONDURITOL A TRONG LÁ DÂY THÌA CANH TRỒNG TẠI QUẢNG TÂY, TRUNG QUỐC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HPLC

QIU Qin và cs.

Chinese Journal of Experimental Traditional Medical Formulae, 2012, 18 (09): 136-138

Mục đích: Tiến hành xác định hàm lượng conduritol A trong lá dây thìa canh trồng tại Quảng Tây, Trung Quốc, cung cấp số liệu để đánh giá giá trị khoa học và quản lý chất lượng dược liệu dây thìa canh một cách hiệu quả.
Phương pháp: Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), cột sắc ký là cột amino (4,6mm x 250mm, 5µm), pha động là acetonitrile - nước (87 : 13), tốc độ dòng 1,0 ml/phút, bước sóng phát hiện 207 nm.
Kết quả: Conduritol A trong khoảng 2,4~12 µg thể hiện quan hệ tuyến tính rất tốt đối với diện tích pic (r = 0,9997), tỷ lệ thu hồi bình quân là 101,39%, RSD là 0,74%.
Kết luận: Phương pháp được xây dựng chính xác, nhanh chóng, độ linh hoạt cao, khả năng lặp lại tốt, có thể dung làm phương pháp quản lý chất lượng hoa, lá thìa canh trồng tại Quảng Tây, Trung Quốc.

(Nguồn tin: )