Sách hay

TUYỂN TẬP CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH THÁI HỌC VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT 1996-2000

Biên soạn: Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia – Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 559 trang

Tóm tắt nội dung:

Cuốn sách này được Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật tập hợp để công bố 90 đề tài là các kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 1996-2000. Các đề tài tập trung vào 4 nội dung chủ yếu như sau:

  • Nghiên cứu khu hệ động vật và thực vật, biên soạn các sách Động vật chí, Thực vật chí và Sách đỏ Việt Nam
  • Điều tra đánh giá hiện trạng các nguồn tài nguyên động vật, thực vật và định hướng bảo vệ, phục hồi và phát triển lâu bền đa dạng sinh học ở Việt Nam
  • Nghiên cứu sinh thái học cá thể, quần thể và các hệ sinh thái điển hình nhằm phát triển và sử dụng hợp lý tài nguyên sinh vật, xây dựng nền nông nghiệp sinh thái bền vừng phục vụ đời sống cộng đồng.
  • Nghiên cứu đánh giá tác động và bảo vệ môi trường ở Việt Nam

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin - Thư viện)