• Không có ảnh
    Trung tâm Tài nguyên dược liệu - Viện Dược liệu tổ chức “Giới thiệu nguồn tài nguyên dược liệu Việt Nam gắn với công tác bảo tồn đa dạng sinh học thông qua hoạt động Thăm quan và trải nghiệm tại Bảo tàng Dược liệu Việt Nam”
    21/05/2022
  • Không có ảnh
    Bảo tồn nguồn gene và giống cây thuốc vì đa dạng sinh học
    20/05/2022