• Không có ảnh
  Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Trần Văn Quang
  29/09/2021
 • Không có ảnh
  Thông tư hướng dẫn triển khai đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ ngày 08/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  29/09/2021
Lễ kỷ niệm 40 năm đào tạo tiến sỹ (1979-2019)
60 năm thành lập Viện Xem tất cả >>
 • Không có ảnh
  Cần có chiến lược xây dựng bảo tồn và phát triển dược liệu bền vững
  26/11/2020
 • Không có ảnh
  Viện Dược liệu: Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Viện
  30/10/2020