Xuất bản phẩm của Viện

Giới thiệu xuất bản phẩm Viện Dược liệu: Bảo quản dược liệu; Dược liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Tài liệu hội nghị dược liệu toàn quốc lần thứ nhất “Phát triển dược liệu bền vững trong thế kỷ 21”; Tài liệu hội nghị dược liệu toàn quốc lần

Bảo quản dược liệu/Cục Dược liệu, Viện Dược liệu._ H.: Y học, 1971._186tr._13x19cm

Sách chia làm 5 chương, giới thiệu về công tác bảo quản và nguyên nhân làm hư hỏng dược liệu; các nguyên tắc xây dựng kho tàng và các phương tiện làm khô để bảo quản dược liệu; các nguyên tắc và các chế độ bảo quản;  phương pháp bảo quản 24 vị thuốc bắc và 21 vị thuốc nam hay hỏng; một số kết quả  đầu tiên trong việc nghiên cứu mốc, mọt phá hoại dược liệu.

Dược liệu phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng/Viện Dược liệu._ H.: Viện Dược liệu, 2001._88tr._19x27cm

Tài liệu Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ IX :Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Dược liệu.

Gồm những nội dung sau:

 • Giới thiệu tóm tắt 54 công trình NCKH từ 1992-2001 bằng tiếng Việt và tiếng Anh thuộc các lĩnh vực: Nghiên cứu điều tra, bảo tồn tài nguyên cây thuốc, giống cây thuốc, di thực nhập nội, sâu bệnh hại, hóa học cây thuốc… 

Tài liệu hội nghị dược liệu toàn quốc lần thứ nhất  “Phát triển dược liệu bền vững trong thế kỷ 21”/Viện Dược liệu._ H.: Viện Dược liệu, 2003._324tr._20,5x29cm

Gồm những nội dung sau:

 • Phát triển dược liệu trong giai đoạn hiện nay;
 • Công tác quản lý và chế độ chính sách về dược liệu;
 • Nguồn tài nguyên dược liệu VN;
 • Trồng cây thuốc tạo nguồn ng/liệu cho công nghiệp dược và chế biến sau thu hoạch;
 • Nghiên cứu sản xuất và hiện đại hóa thuốc YHCT;
 • Chất lượng dược liệu hiện nay;
 • Dược liệu an tòan, trồng và chế biến;
 • Vai trò của dược liệu tham gia vào cơ cấu cây trồng trong vườn gia đình, vườn trang trại;
 • Tình hình thị trường dược liệu tham gia xuất khẩu;
 • Bảo tồn nguồn gen và cây thuốc cổ truyền.

Tài liệu hội nghị dược liệu toàn quốc lần thứ hai  “Phát triển dược liệu đến năm 2015 và tầm nhìn 2020”/Viện Dược liệu._ H.: Viện Dược liệu, 2007._341tr._19x27cm

Gồm những nội dung sau:

 • Báo cáo tham luận (13 bài); 
 • Báo cáo khoa học (26 bài).

(Nguồn tin: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu)