Introduction

Introduction

Tạp chí Dược liệu của Viện Dược liệu được Bộ Văn hoá - Thông tin cấp Giấy phép xuất bản số 313/GP-BVHTT ngày 23/7/2002 và chỉ số ISSN 0868-3859.
Tạp chí được xuất bản định kỳ 6 số/năm nhằm công bố các công trình khoa học trong lĩnh vực dược liệu và thông tin về phát triển dược liệu.
Tạp chí cũng chuyển tải các thông tin liên quan đến dược liệu thông qua các bài viết tổng hợp và tin tức hoạt động khoa học công nghệ.
Với mong muốn đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực dược liệu, Tạp chí mong nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự cộng tác của các nhà khoa học, sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước.

(Source: )

Ấn phẩm đã phát hành Xem tất cả >>

Bản tin dược liệu