Xuất bản phẩm của Viện

Công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu 2006-2011/Viện Dược liệu._H. Khoa học và kỹ thuật, 2011._466tr._19x27cm



Cuốn sách giới thiệu khái lược một số kết quả hoạt động KHCN của Viện Dược liệu giai đoạn 2006-2011và định hướng hoạt động đến 2015. Gồm 4 nội dung chính:
a. Điều tra, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc.
b. Nghiên cứu tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc.
c. Nghiên cứu tạo thuốc mới.
d. Nghiên cứu phát triển chuyên khoa 
Phần cuối cùng: Tóm tắt một số công trình đã công bố (2006-2011) + Phụ lục


(Nguồn tin: )