Xuất bản phẩm của Viện

Kỹ thuật trồng cây thuốc/ Viện Dược liệu._H. Y học, 1976._155tr._13x19cm

Đây là tài liệu về kỹ thuật trồng trọt đầu tiên của Viện biên soạn, được đúc kết trong nhiều năm nghiên cứu và sản xuất.

Nội dung gồm hai phần: 
Phần thứ nhất:  Giới thiệu đại cương về khí tượng nông nghiệp, đất đai, phân bón, kỹ thuật gieo trồng,…
Phần thứ hai: Giới thiệu kỹ thuật trồng một số cây thuốc quan trọng từ khâu chọn thời vụ, kỹ thuật gieo trồng đến chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh,

 

(Nguồn tin: )