Xuất bản phẩm của Viện

Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học Viện Dược liệu 2011-2015/Viện Dược liệu._H. Khoa học và kỹ thuật, 2016._219tr._19x27cmCuốn sách tập hợp các công trình NCKH VDL 2006-2011. Gồm:
a. Giới thiệu nội dung tóm tắt các đề tài, dự án các cấp (2011-2015).
b. Phần phụ lục: Danh mục các đề tài, dự án các cấp (2011-2015); Danh mục các công trình công bố trong nước (2011-2015); Danh mục các công trình công bố quốc tế (2011-2015)

(Nguồn tin: )