Xuất bản phẩm của Viện

Nghiên cứu phát triển dược liệu và đông dược ở Việt Nam/Viện Dược liệu._H. Khoa học và kỹ thuật, 2006._747tr._19x27cmẤn phẩm giới thiệu kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án giai đoạn 2001-2005.
Gồm 4 phần: Điều tra bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu; Nghiên cứu tạo thuốc mới; Nghiên cứu tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc; Nghiên cứu phát triển chuyên khoa


(Nguồn tin: )