Xuất bản phẩm của Viện

Tài liệu hướng dẫn trồng trọt cây thuốc/ Viện Dược liệu._H. Viện Dược liệu, 1972._145tr.._20x30cm

Tài liệu do các kỹ sư chuyên về trồng cây thuốc của Viện Dược liệu biên soạn (căn cứ vào kinh nghiệm thực tế).

04/01/2017

Kỹ thuật trồng cây thuốc/ Viện Dược liệu._H. Y học, 1976._155tr._13x19cm

Đây là tài liệu về kỹ thuật trồng trọt đầu tiên của Viện biên soạn, được đúc kết trong nhiều năm nghiên cứu và sản xuất.

04/01/2017

Kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc/ Viện Dược liệu._H. Nông nghiệp, 2006._280tr._17x24cm

Nội dung cuốn sách giới thiệu về kỹ thuật trồng, thu hoạch, chế biến, bảo quản và sử dụng 30 loài cây thuốc – những cây thuốc có nhu cầu lớn về nguyên liệu cho sản xuất thuốc phòng bệnh, chữa ...

04/01/2017