Chương trình mục tiêu Quốc gia

Quyết định 1719/QĐ-TTG phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 , giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Xem nội dung chi tiết file đính kèm!

(Nguồn tin: Chính Phủ)