ĐT/DA đã nghiệm thu

Viện Dược liệu: Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Bộ môn về cây Ô đầu Hà Giang

Đề tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Ô đầu trồng ở tỉnh Hà Giang”

05/12/2016

Một số kết quả nghiên cứu về cây lược vàng

Bộ Y tế đã giao cho Viện Dược liệu chủ trì và TSKH. Nguyễn Minh Khởi làm chủ nhiệm đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu tác dụng sinh học và độc tính của cây lược vàngCallisia fragrans (Lindl.) Woods.” với mục ...

05/12/2016
tResourceLoader>