News

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế số 4286/QĐ-BYT ngày 04/7/2018 của Bộ Y tế

Nhấn vào đây để tải về nội dung đính kèm.

(Nguồn tin: Bộ Y tế, Viện Dược liệu)