Tạp chí

Hướng dẫn đăng bài Tạp chí Dược liệu (6 số/năm)

Giấy phép; Chỉ số ISSN; Ban Biên tập; Thể lệ đăng bài tiếng Việt và tiếng Anh, quy trình phản biện

Tạp chí Dược liệu - Viện Dược liệu - Bộ Y tế xuất bản

Giấy phép số 313/GP-BVHTT ngày 23/7/2002 của Bộ Văn hoá Thông tin, chỉ số ISSN 1859-4735

Website:         http://www.vienduoclieu.org.vn    hoặc   http://www.nimm.org.vn

Tài khoản: 100114851009997 - Ngân hàng Eximbank Hà Nội

Tổng biên tập:

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi

Thư ký Tạp chí:

PGS.TS. Đỗ Thị Hà

 

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. Bùi Thị Bằng

PGS.TS. Phạm Thị Nguyệt Hằng

PGS.TS. Trần Công Luận

GS.TS. Nguyễn Gia Chấn

TS. Phan Thúy Hiền

GS.TS. Nguyễn Hải Nam

PGS.TS. Lê Tùng Châu

TS. Nguyễn Bá Hoạt

GS. Đoàn Thị Nhu

PGS.TS.Nguyễn Thượng Dong

PGS.TS. Phạm Thanh Huyền

GS.TSKH. Trần Văn Sung

PGS.TS. Lê Việt Dũng

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hương

PGS.TS. Nguyễn Văn Tập

PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt

PGS.TS. Trần Hùng

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thu

PGS.TSKH. Đỗ Trung Đàm

PGS.TSKH. Nguyễn Minh Khởi

PGS.TS. Phương Thiện Thương

GS.TS. Nguyễn Minh Đức

GS.TS. Phạm Thanh Kỳ

GS.TS. Na Minkyun

 

THỂ LỆ GỬI BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ DƯỢC LIỆU

Tạp chí Dược liệu đăng những công trình nghiên cứu khoa học về cây, con, bài thuốc, công tác trồng, chế biến và bảo quản cây thuốc, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên dược liệu, bảo tồn đa dạng sinh học nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu phục vụ y học cổ truyền và công nghiệp dược.

Yêu cầu về bài đăng kết quả công trình nghiên cứu khoa học:

1. Bài gửi đăng kết quả công trình nghiên cứu khoa học phải chưa được đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.

2. Thuật ngữ chuyên ngành áp dụng theo luật quốc tế IUPAC, DCIP Latin và Dược điển Việt Nam.

3. Bài gửi đăng phải chế bản bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, font chữ Times New Roman 12 (hệ font Unicode), khoảng cách dòng 1,5 (line spacing), mỗi bài không quá 6 trang A4, kể cả bảng, hình minh họa và tài liệu tham khảo. Mỗi bảng không quá 10 dòng và 6 cột. Tổng số bảng và hình không quá 4. Ảnh được quét đưa vào đúng chỗ minh họa; nếu ảnh màu cần gửi kèm ảnh gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của chữ viết tắt. Bài kèm theo đĩa mềm gửi về Tạp chí Dược liệu - Viện Dược liệu, Bộ Y tế, 3B Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: (024)38267623; hoặc gửi về địa chỉ email: tapchiduoclieu@nimm.org.vn

4. Trình tự và cách trình bày các mục trong bài:

a. Tên bài báo: Cần ngắn gọn, cuối tiêu đề không để dấu chấm. Font chữ Time New Roman 14, đậm, chữ in.

b. Họ và tên tác giả, nơi làm việc, không ghi chức danh học vị.

c. Tóm tắt tiếng Anh (Summary): Tên bài báo, Mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, Kết quả nghiên cứu và kết luận được trình bày thành một paragraph không quá 200 từ.

- Từ và cụm từ khóa (keywords): Không quá 6 từ/cụm từ.

d. Nội dung các phần được đánh số từ 1 đến 5: 1. Đặt vấn đề: Bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu. 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. 3. Kết quả nghiên cứu. 4. Bàn luận. 5. Kết luận.

e. Tài liệu tham khảo cần nêu đủ: Tạp chí: Tên tác giả, năm công bố, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang. Nếu là sách: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, trang; được xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài.

5. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo.

6. Đối với bài tổng quan cần có đầy đủ tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài, xếp theo thứ tự xuất hiện trong bài. Bài cũng được chế bản và in trên giấy A4, không quá 10 trang, kể cả biểu bảng, tài liệu tham khảo.

Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban Biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật Báo chí và Quyền tác giả.

INSTRUCTION

Journal of Medicinal Materials which is belonging to Ministry of Health publishes original articles and reviews on medicinal plants and animals, remedies, the work for cultivating, processing and storing medicinal plants, conservation and development of Vietnam Natural Resources of Medicinal Materials, biodiversity conservation in order to create raw material sources for traditional medicine and pharmaceutical industry. 

Requirements on submitting the articles:

1. The manuscripts have not been published or submitted for any scientific journals.

2. Professional terms have to be applied to international law namely IUPAC, DICP latin and Vietnam Pharmacopeia.

3. Submitting all articles in 1,5 spaced 12 point Times New Roman (Unicode) in Microsoft Office word or compatible file in English. Each article must not exceed 6 pages, A4 including tables/graphs/diagrams/illustrations and references. Abbreviations must be annotated. 

Article submission to the Editor at the address: Journal of Medicinal Materials -Vietnam National Institute of Medicinal Materials, Ministry of Health, No 3B Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam and submit Microsoft Office word file of the article through the E-mail: tapchiduoclieu@gmail.com or locbiendichvien@gmail.com.

4. Process and presentation of the items in the article:

a. Title: The title should be short and informative, no point at the end of the title and 14 point Times New Roman Font.

b. Surname and name of all authors and the address of the institution are not included: Academic title, Degree.

c. English summary: Title of article, objective, object, and method, result and conclusion are presented in an abstract of ≤ 200 words. Keywords show the main meanings of the research, a maximum of 6 words or phrases.

d. The contents of all parts are marked from 1 to 5: 1. Background including the aim of the research. 2. Object and research method. 3. Results. 4. Discussion. 5. Conclusion.

e. References: Each article does not exceed 10 references. A reference should be presented as follows: name, family name and middle name of authors are written in full name by Vietnamese without marks. The family name is written in full, middle name and name are written in abbreviation (with foreign name). Articles with many authors, the name of the first 3 authors and et al are written.    

5. The article is not given back to the author if it is not published.

6. Reviews: The reviews should have full references and data sources. They are presented in A4 size, less than 10 pages including tables, graphs, and references.

Author of the article must be responsible to the Editorial Board, the public opinions and the rules relating to the Press Law, copyright and intellectual property rights.

QUY ĐỊNH VỀ PHẢN BIỆN VÀ XUẤT BẢN BÀI BÁO KHOA HỌC CỦA TẠP CHÍ DƯỢC LIỆU 

I. CHÍNH SÁCH PHẢN BIỆN

Tạp chí Dược liệu áp dụng quy trình phản biện kín. Các bài báo sau khi được nhận vào quy trình phản biện của Tạp chí sẽ được mã hóa tên tác giả và đơn vị, theo đó, người phản biện bài viết không được biết thông tin về tác giả bài viết và ngược lại.

Quy trình xuất bản được chia làm 3 giai đoạn căn bản:

Giai đoạn 1 - Nhận bài viết của tác giả

Giai đoạn 2 - Phản biện

Giai đoạn 3 - Duyệt đăng

Giai đoạn 1 - Nhận bài viết

Sau khi tác giả gửi bài đến, Tòa soạn sẽ email phản hồi cho tác giả là đã nhận email bài viết. Các bài viết này sẽ do Thư ký Tạp chí kiểm duyệt. Nội dung thẩm định đó là: Bài viết có đáp ứng đủ các quy định và chuẩn mực của Tạp chí Dược liệu đặt ra về: (1) cấu trúc trình bày nội dung; và (2) hình thức trình bày văn bản hay không.

Kết quả:

- Bài viết đáp ứng quy chuẩn, Tòa soạn sẽ gửi cho tác giả thông báo chấp nhận đưa vào quy trình phản biện.

- Bài viết chưa đáp ứng quy chuẩn, có 2 trường hợp: (1) Bài báo có thể chỉnh sửa và xem xét lại, Tòa soạn sẽ gửi trả lại cho phép tác giả chỉnh sửa để đáp ứng quy chuẩn đã quy định; (2) Bài báo không thể chỉnh sửa thêm/Bài báo dù thỏa mãn nhưng có sai lầm cơ bản về mặt học thuật hay nội dung đi ngược với tôn chỉ, mục đích, phạm vi hoạt động của Tạp chí, Tòa soạn sẽ gửi thông báo không được chấp nhận đưa vào quy trình phản biện.

Thời gian Tòa soạn trả lời tác giả bài báo đã được nhận: Từ 1 đến 3 ngày, tính từ khi tác giả gửi email đến.

Thời gian Tòa soạn phản hồi thông tin sơ loại: Từ 1 đến 5 ngày, tính từ khi Tòa soạn thông báo nhận bài từ tác giả.

Giai đoạn 2 - Phản biện

Sau khi vượt qua Giai đoạn 1 - Nhận bài viết, bài báo sẽ được mã hóa và gửi cho các phản biện: Phản biện 1 và Phản biện 2.

Quy định đối với các phản biện được mời:

- Đạt học vị Tiến sĩ trở lên đối với đúng chuyên ngành bài báo Khoa học.

- Đang nghiên cứu và giảng dạy đúng chuyên ngành của người phản biện.

- Đủ 2 năm trở lên sau khi đạt học vị Tiến sĩ (hoặc trên Tiến sĩ).

- Gửi kèm Lý lịch khoa học để lưu hồ sơ.

Các phản biện sẽ làm việc nghiêm túc để cho ý kiến nhận xét bài báo căn cứ vào nhiều tiêu chí cụ thể để thẩm định bài viết. Tổng thể nội dung phản biện tập trung vào 5 nội dung chính sau:

- Đánh giá về Giá trị khoa học

- Đánh giá về Kết quả đạt được

- Đánh giá về Cách trình bày

- Xác nhận Đã/chưa đăng ở báo nào

- Đưa ra Kết luận.

Tác giả nhận được nhận xét phản biện thì nhanh chóng chỉnh sửa và gửi lại Tòa soạn để chuyển phản biện xem xét cho đến khi Phản biện đi đến kết luận: Chấp nhận cho đăng/Từ chối không cho đăng.

Thời gian phản biện đọc và gửi lại nhận xét: Từ 1 đến 90 ngày, tính từ ngày Tòa soạn gửi cho mỗi phản biện. (Một số trường hợp đặc biệt, Tòa soạn có thể đề nghị phản biện đọc và cho ý kiến nhận xét gấp).

Thời gian tác giả chỉnh sửa và gửi lại bài báo: Từ 1 đến 30 ngày, tính từ ngày Tòa soạn gửi nhận xét cho tác giả (Một số trường hợp đặc biệt, Tòa soạn có thể yêu cầu tác giả chỉnh sửa và gửi lại gấp).

Thời gian thực hiện xong giai đoạn phản biện: Từ 1 đến 6 tháng, tính từ khi Tòa soạn thông báo nhận bài vào quy trình phản biện.

Giai đoạn 3 - Duyệt đăng

Tổng Biên tập Tạp chí sẽ cho ý kiến duyệt đăng/không duyệt đăng cho 2 trường hợp:

(1) Bài báo được các phản biện cho ý kiến Chấp nhận cho đăng.

- Nếu Tổng biên tập duyệt đăng, Tòa soạn sẽ gửi cho tác giả thông báo chấp thuận đưa bài báo vào danh sách đợi đăng.

- Nếu Tổng biên tập yêu cầu xem xét và đề nghị gửi thêm phản biện lần nữa để xác minh, Tòa soạn sẽ chuyển bài báo quay lại Giai đoạn phản biện để tiếp tục xử lý.

(2) Bài báo được các phản biện cho ý kiến Từ chối không cho đăng.

- Nếu Tổng biên tập duyệt không đăng, Tòa soạn sẽ gửi cho tác giả thông báo không chấp thuận đăng tải bài báo trên Tạp chí Dược liệu.

- Nếu Tổng biên tập yêu cầu xem xét và đề nghị gửi thêm phản biện lần nữa để xác minh, Tòa soạn sẽ chuyển bài báo quay lại Giai đoạn phản biện để tiếp tục xử lý.

Thời gian Tòa soạn thông báo kết quả duyệt đăng cho tác giả: Từ 1 đến 9 tháng, tính từ khi Tòa soạn thông báo nhận bài vào quy trình phản biện.

II. CHÍNH SÁCH XUẤT BẢN

- Bài báo sau khi được Tổng biên tập duyệt đăng, Thư ký Tạp chí sẽ chuyển bài báo sang bộ phận biên tập và đọc bông để Hiệu đính nội dung, ngôn ngữ, văn phong, trình bày, định dạng. Trong quá trình biên tập xuất bản, biên tập viên có thể liên hệ với tác giả để hỗ trợ hiệu chỉnh chính xác nội dung.

- Tổng biên tập duyệt in trên bản bông cuối cùng.

- Rà soát lần cuối và chuyển nhà in.

Quy định đối với nhà in:

- Đơn vị có số đăng ký kinh doanh.

- Lĩnh vực kinh doanh

- Có hồ sơ năng lực gửi kèm.

- Có uy tín trong lĩnh vực in xuất bản phẩm khoa học.

Trị sự Tạp chí Dược liệu sẽ lưu trữ Bản giấy và bản .doc/.docx Tạp chí Dược liệu.

Thời gian hoàn tất Biên tập xuất bản: 10-15 ngày, tính từ khi nhận bài báo duyệt đăng.

Lưu ý: Các mốc thời gian không tính ngày nghỉ/ngày lễ

 

TỔNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ DƯỢC LIỆU

Nguyễn Minh Khởi

 

 

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu)