• Không có ảnh
    Viện Dược liệu: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và thông tin luận án của NCS. Vũ Duy Hồng về nghiên cứu đặc điểm thực vật, phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Ban hooker, họ Ban
    31/05/2023
  • Không có ảnh
    Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội công bố thành lập khoa Dược
    26/05/2023