Thành tích nổi bật

Đảng viên Viện Dược liệu thực hiện quán triệt chuyên đề năm 2018 về học tập và làm tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 12/4/2018, Viện Dược liệu và các đơn vị khác trong quận Hoàn Kiếm đã tham gia Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Đảng ủy Hoàn Kiếm tổ chức.

Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên giới thiệu, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; trong đó tập trung phân tích cụ thể, sâu sắc về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học; phong cách nêu gương; phong cách lãnh đạo dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách cách mạng, năng động, sáng tạo... của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gồm 4 nội dung cơ bản: Một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Gợi ý một số giải pháp để triển khai chủ đề năm 2018 có hiệu quả.

Phong cách, tác phong, công tác trong tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện xuyên suốt trong mọi hoạt động, trong cả cuộc đời cách mạng, phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân của Người. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp phải nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy dân chủ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, gần gũi, thân thiết với quần chúng nhân dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; gắn bó với cơ sở, thực tiễn; nói phải đi đôi với làm; có phong cách làm việc khoa học, sáng tạo, vận dụng linh hoạt mọi chủ trương, đường lối của Đảng vào điều kiện thực tế của cơ quan mình.

Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là phong cách, tác phong của người đứng đầu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nhiệm vụ quan trọng của mọi cấp ủy nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, luôn xứng đáng là “hiện thân của trí tuệ, lương tâm và danh dự dân tộc”.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)