Giới thiệu

http://vienduoclieu.org.vn/quan-tri/Type/EditArticle

Thông tin Luận án như sau:

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việt, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)