Quy định về hoạt động NCKH

Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Viện Dược liệu

QUY CHẾ QUẢN LÝ ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA VIỆN DƯỢC LIỆU
(Kèm theo Quyết định số 709/QĐ-VDL ngày 26 tháng 08 năm 2014 của Viện trưởng Viện Dược liệu)


Nhấn vào đây để tải toàn văn quy chế

(Nguồn tin: )