Thông tin về dược liệu

Bảng tra cứu mục lục các công trình NCKH về “Điều tra, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc” có tại Trung tâm Thông tin-Thư viện, Viện Dược liệu. Phần I: Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc

Công trình NCKH về “Điều tra, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc”, phần I: Điều tra nguồn tài nguyên cây thuốc

(Nguồn tin: )