Tin tức

Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Quốc Hùng

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ

Sáng ngày 28/04/2022, Viện Dược liệu tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Quốc Hùng, chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng (mã số: 9720205) với tên đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng kháng một số dòng tế bào ung thư của rễ cây Đan sâm (Salvia Miltiorrhiza Bunge), Họ Hoa môi (Lamiaceae)"; tập thể hướng dẫn gồm: PGS.TS. Phương Thiện Thương và PGS.TS. Nguyễn Hữu Tùng.

Thành phần tham dự buổi bảo vệ gồm: Hội đồng đánh giá, đại diện phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Dược liệu, tập thể hướng dẫn Nghiên cứu sinh. Ngoài ra, các NCS và cán bộ quan tâm được hướng dẫn theo dõi buổi bảo vệ trực tuyến qua phòng họp zoom.

Tại buổi bảo vệ, NCS Lê Quốc Hùng đã trình bày tóm tắt những kết quả đạt được, cụ thể: (1) Đã xác định được cấu trúc hóa học của 17  hợp chất phân lập được bằng các phương pháp hóa lý, đặc biệt là các phương pháp phổ (NMR và MS) gồm 06 hợp chất diterpen khung abietan, 06 hợp chất triterpenoid, 05 hợp chất phenolic. Trong đó 04 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ cây đan sâm (S. miltiorrhiza); 03 hợp chất lần đầu tiên phân lập được từ chi Salvia. Đã xây dựng qui trình định lượng đồng thời 03 hợp chất tanshinon chính trong rễ Đan sâm là Tanshinon I, Tanshinon IIA và cryptotanshinon. (2) Đã đánh giá tác dụng ức chế của các dịch chiết toàn phần, phân đoạn n-hexan, phân đoạn ethylacetat trên các dòng tế bào ung thư máu HL-60 bằng phương pháp MTT. Đánh giá tác dụng ức chế của các chất phân lập được    (Trijuganon B, trijuganon C, dihydrotanshinon, cryptotanshinon, tanshinon IIA, Tanshinon I) trên các dòng tế bào ung thư HL-60, Jurkat và U937. Trong đó chất trijuganon C có tác dụng ức chế rất mạnh trên cả 3 dòng tế bào ung thư máu thực nghiệm. Trijuganon C có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư HL-60 thông qua kích thích tế bào chết theo chương trình apoptosis. Đã đánh giá cơ chế  phân tử gây chết tế bào theo hướng apoptosis của trijuganon C trên tế bào ung thư HL-60. Kết quả cho thấy trijuganon C thay đổi độ bền màng ty thể, chức năng ty thể thay đổi dẫn đến hoạt hóa caspase 9 rồi hoạt hóa caspase 3 theo thứ tự và dẫn đến quá trình apoptosis của tế bào HL-60.

NCS đã công bố 05 công trình khoa học liên quan đến luận án, trong đó có 02 bài báo quốc tế  (Tạp chí Phytotherapy Research, Tạp chí Natural Product Communications) và 03 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước (Tạp chí Hóa học,  Tạp chí Dược liệu).

Kết thúc buổi bảo vệ, 100% (7/7) thành viên Hội đồng đồng ý đề nghị đưa luận án tiến sĩ của NCS Lê Quốc Hùng được bảo vệ trước hội đồng cấp Viện, sau khi đã sửa chữa, hoàn thiện theo góp ý của Hội đồng cấp Cơ sở

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

tResourceLoader>