Văn bản của Viện

Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Viện Dược liệu

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU


Số:     818 /QĐ-VDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

                                                                                       

 

QUYẾT ĐỊNH

 
   

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động

ứng dụng Công nghệ thông tin của Viện Dược liệu

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN DƯỢC LIỆU

         

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4159/QĐ-BYT ngày 13/10/2014 ban hành Quy định về đảm bảo an toàn thông tin y tế điện tử tại các đơn vị trong ngành y tế;

Căn cứ Quyết định số 4495/QĐ-BYT ngày 30/10/2015 ban hành Hướng dẫn xây dựng nội quy an toàn, an ninh thông tin trong các đơn vị trong ngành y tế;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin của Viện Dược liệu, Bộ Y tế (xem Nội dung chi tiết của Quy chế).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, các phòng ban thuộc Viện Dược liệu; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Cục CNTT (để b/c);

- Lưu: VT, TTTV

VIỆN TRƯỞNG

 

Nguyễn Minh Khởi (đã ký)

(Nguồn tin: )