Văn bản của Viện

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viên Dược liệu

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

 


Số: 706/QĐ-VDL

 

          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viên Dược liệu

VIỆN TRƯỞNG VIỆN DƯỢC LIỆU

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 1961 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Viện Dược liệu;

Căn cứ Quyết định số 2977/QĐ-BYT ngày 23/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động Viện Dược liệu;

Căn cứ Quyết định số 93/TTg ngày 20/3/1979 của Hội đồng Bộ trưởng giao trách nhiệm đào tạo sau đại học trong nước cho Viện Dược liệu;

Căn cứ “Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 10/2009/TTBGDĐT và Thông tư 05/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về khối lượng tối thiểu, yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ biên bản của Tiểu ban đào tạo Viện Dược liệu ngày 15/7/2016;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Dược liệu (Xem nội dung chi tiết Quy chế), (xem nội dung chi tiết Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng đối với tất cả các nghiên cứu sinh đang học tại Viện Dược liệu. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3: Các ông (bà) trưởng phòng QLKH&ĐT, Trưởng các Khoa, Phòng có liên quan, các đơn vị và cá nhân tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Dược liệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                            

- Như điều 3

- Lưu VT, P. QLKH&ĐT                           

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Minh Khởi (đã ký)

(Nguồn tin: )