• Không có ảnh
    Quyết định số 4365/QĐ-BYT ngày 28/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế v/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với công chức, viên chức, người lao động của Bộ Y tế
    29/11/2023
  • Không có ảnh
    NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2023/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2020/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2020 VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
    23/11/2023