Đào tạo

QĐ thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện và thông tin luận án của NCS. Đinh Thị Thanh Thủy về cây giảo cổ lam quả dẹt


Luận án của NCS. Đinh Thị Thanh Thủy, tải file tại đây.

(Nguồn tin: Viện Dược Liệu)