Đào tạo

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Viện Dược liệu năm 2019

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Viện Dược liệu năm 2019, nhấn vào đây tải nội dung chi tiết.

Phụ lục quy chế đào tạo, nhấn vào đây tải nội dung chi tiết.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)