Đào tạo

Viện Dược liệu:Thông báo về Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện

Đề tài:  : “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Mũi mác – Tadehagi triquetum (L.) H. Ohashi, họ Đậu (Fabaceae) ở Bắc Kạn”

 

CHUYÊN NGÀNH: DƯỢC LIỆU - DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN

MÃ SỐ: 9720206

 

  

NCS. NÔNG THỊ ANH THƯ

Viện Dược liệu

 

                     THỜI GIAN: 8 giờ 30 ngày 17 tháng 12 năm 2020

                                    

                     ĐỊA ĐIỂM:       Hội trường tầng 4 - Viện Dược liệu   

                                             Số 3B - Quang Trung - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)