Đào tạo

Viện Dược liệu: Danh sách thí sinh dự tuyển NCS năm 2021

VIỆN DƯỢC LIỆU

PHÒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh

Quê quán

Cơ quan công tác

Địa chỉ liên lạc

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Thu

 

09/09/1994

Nữ

Thái Bình

Thái Bình

Khoa Hóa Phân Tích Tiêu chuẩn – Viện Dược liệu

Khoa Hóa Phân Tích Tiêu chuẩn – Viện Dược liệu

0345910909

tvianeythudkh99@ gmail.com

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)

tResourceLoader>