Đào tạo

Viện Dược liệu: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và thông tin luận án của NCS. Nguyễn Thị Thanh Loan về nghiên cứu tác dụng dược lý theo hướng dự phòng và điều trị nhồi máu não của lá hồng trên thực nghiệm


Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việt, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

Toàn văn Luận án, tải file tại đây.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)