Đào tạo

Viện Dược liệu: Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2019 đợt 1

BỘ Y TẾ

VIỆN DƯỢC LIỆU

Số:       /VDL-QLKHĐT

V/v tuyển sinh NCS năm 2019 đợt 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2019 ĐỢT 1

 

Kính gửi:       - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

                       - Các Viện nghiên cứu

                       - Các Trường Cao đẳng, Đại học Y, Dược

                       - Các Bệnh viện 

                       - Các tổ chức, đơn vị và các cá nhân quan tâm

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ dược học đã xác định năm 2019, Viện Dược liệu thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ dược học năm 2019 như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu tuyển sinh

1

Dược liệu - Dược học cổ truyền

9720206

2

2

Dược lý - Dược lâm sàng

9720205

4

2. Phương thức tuyển sinh:

       Xét tuyển

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện về văn bằng:

 1. Đối với người dự tuyển có bằng tốt nghiệp đại học: có bằng tốt nghiệp đại học dược chính quy đạt loại giỏi trở lên.
 2. Đối với người dự tuyển có bằng thạc sĩ: có bằng thạc sĩ Dược học đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển; hoặc bằng thạc sĩ Hóa học, Sinh học, Y học có chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

2. Là tác giả của 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

3. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

 1. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
 2. Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp.
 3. Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

STT

Chứng chỉ

Trình độ

1

TOEFL iBT

45 - 93

2

IELTS

5.0 - 6.5

3

Cambridge examination

CAE 45-59

PET Pass with Distinction

4

CIEP/Alliance française diplomas

 

TCF B2 ; DELF B2 ;

Diplôme de Langue

5

Goethe -Institut

Goethe- Zertifikat B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf

6

TestDaF

TDN3- TDN4

7

Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)

HSK level 6

8

Japanese  Language Proficiency  Test (JLPT)

N2

9

ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному (TORFL  - Test of Russian as a Foreign Language)

ТРКИ-2

 
 1. Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

4. Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

5. Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là công chức/viên chức), hoặc trường (nơi sinh viên vừa tốt nghiệp) giới thiệu dự tuyển đào tạo tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và không vi phạm pháp luật.

6. Cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Viện (đóng học phí và các kinh phí khác, hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển gồm:

 1. Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục);
 2. Sơ yếu lý lịch (theo mẫu Phụ lục);
 3. Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa;
 4. Lý lịch khoa học (theo mẫu Phụ lục);
 5. Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm đại học, bằng sau đại học và bảng điểm sau đại học;
 6. Các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định;
 7. Bản kê khai danh mục công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí khoa học (nếu có) kèm theo bản sao các công trình đó bao gồm trang bìa, mục lục và toàn văn báo cáo;
 8. Đề cương nghiên cứu (theo mẫu Phụ lục);
 9. Thư giới thiệu của ít nhất 02 nhà khoa học có uy tín trong cùng chuyên ngành, có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu hoặc thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học với điều kiện như trên và 01 thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh. Người giới thiệu cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh (theo mẫu Phụ lục);
 10. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).      
 11. Bản sao công chứng quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động dài hạn;

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Lưu ý: Hồ sơ và lệ phí dự tuyển không hoàn lại nếu thí sinh không tham gia dự tuyển.

IV. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

- Lệ phí đăng ký dự tuyển, tiếp nhận và xử lý hồ sơ: 250.000 đồng/hồ sơ.

- Lệ phí hội đồng đánh giá đề cương: 2.500.000 đồng/thí sinh.

V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

 • Thời gian nhận hồ sơ: từ 01/6/2019 đến 31/7/2019 (trực tiếp hoặc theo dấu bưu điện).
 • Thời gian dự kiến xét tuyển: tháng 8 - 9/2019.

VI. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

Phòng Quản lý khoa học và Đào tạo – Viện Dược liệu

           Số 3B Quang Trung – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

           ĐT: (024) 38.247.058                              

Thông tin chi tiết truy cập tại website: www.vienduoclieu.org.vn

Kính đề nghị các Cơ quan thông báo nội dung xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019 cho các cơ sở trực thuộc để các cán bộ có nguyện vọng hoàn tất thủ tục đăng ký dự tuyển đúng thời hạn./.

 

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
 • Bộ Y tế (để báo cáo);
 • Lưu VT, QLKH&ĐT.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Minh Khởi (đã ký)

 

(Nguồn tin: tuyển sinh,nghiên cứu sinh)