Đào tạo

Thông tin luận án: “Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Viễn chí hoa vàng Polygala arillata Buch.-Ham.ex D.Don, họ Viễn chí (Polygalaceae)” - NCS.Đoàn Thái Hưng

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việttải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)