Đào tạo

Thông tin luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của loài Belamcanda chinensis (L). DC. thu hái tại Việt Nam" - NCS. Bùi Thị Bình

Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việt, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)