Đào tạo

Viện Dược liệu: Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu thành phần hóa học và một số tác dụng theo hướng điều trị bệnh Alzheimer của loài thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. - NCS. Đoàn Thị Hường

Tóm tắt luận án, nội dung chi tiết đính kèm

Toàn văn  luận án, nội dung chi tiết đính kèm.

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)