Đào tạo

Viện Dược liệu: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án và thông tin luận án của NCS. Nguyễn Việt Dũng về nghiên cứu đặc điểm thực vật, thành phần hóa học và một số tác dụng sinh học của cây Ban lá dính, họ Ban


Tóm tắt luận án, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Việt, tải file tại đây.

Trích yếu luận án tiếng Anh, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Việt, tải file tại đây.

Thông tin những kết quả mới tiếng Anh, tải file tại đây.

Toàn văn Luận án, tải file tại đây.

Phụ lục Luận án, tải file tại đây.

 

(Nguồn tin: Viện Dược liệu)