Ấn phẩm

Ảnh hưởng của các tá dược, nhiệt độ và độ ẩm đến bột cao bán chi liên trong dạng bào chế rắn (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 2/2019 (Trang 90 - 97)

 

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC TÁ DƯỢC, NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM ĐẾN BỘT CAO BÁN CHI LIÊN TRONG DẠNG BÀO CHẾ RẮN

Nguyễn Thị Lê1, Đào Anh Hoàng1, Nguyễn Thị Thu Hoài1, Lê Ngọc Duy1, Hoàng Lê Sơn1,*,

Lê Thị Kim Vân1, Ngô Thị Mai Anh2, Nguyễn Xuân Bách3, Lê Thị Kim Loan4

1Viện Dược liệu; 2Đại học Y Hà Nội; 3Đại học Quốc Gia Hà Nội; 4Đại học Đại Nam

*Email: hoangson.med@gmail.com

(Nhận bài ngày 08 tháng 3 năm 2019)

Tóm tắt

Để nâng cao chất lượng các dạng thuốc rắn và quản lý yếu tố nguy cơ, mười hai yếu tố khảo sát gồm mười tá dược, nhiệt độ và hàm ẩm của môi trường ảnh hưởng tới đặc tính lý hóa của bột cao chiết cồn bán chi liên sau 15 ngày được nghiên cứu dựa trên thiết kế Resolution IV Factorial Design. Các đặc tính đánh giá bao gồm hàm lượng scutellarin, hàm ẩm và ngoại suy chỉ số Carr được đo lường bằng các phương pháp như phân tích bằng HPLC-DAD, máy đo hàm ẩm hồng ngoại và máy đo tỷ trọng biểu kiến, tương ứng. Kết quả cho thấy độ ẩm môi trường và tá dược magnessii stearas ảnh hưởng lớn nhất tới hàm lượng scutellarin. Đồng thời, các tá dược lactosum, magnesii subcarbonas, PEG 6000 và nhiệt độ thể hiện khả năng giảm độ ẩm của khối bột trong quá trình bảo quản. Từ đó, những tương kỵ này giúp quản lý yếu tố nguy cơ làm suy giảm chất lượng thuốc chứa bột cao bán chi liên dạng rắn đồng thời thiết lập một số thông số ban đầu của điều kiện sản xuất.

Từ khóa: Sàng lọc tá dược, Bán chi liên, Resolution IV Factorial, Design-Expert 11.

Summary

Effect of Excipients, Temperature and Moisture on Scutellaria barbata D.Don Ethanol Extract Powder
in Solid Dosage Form

To the improvement of the quality solid forms and management of the risk factors, the effects between 12 factors including 10 excipients, temperature and relative humidity with the responses of ethanol extract for Scutellaria barbata D.Don after 15-day storage were investigated by Resolution IV Factorial design. Those responses including the scutellarin quantification, amount of active-water and Carr-index were determined through analysis of RP-HPLC-DAD, values of infrared moisture meter analyzer and apparent density tester. The evidences of negative influence on reference substance content was indicated that the relative humidity and magnesium stearate were destabilizing factors. Simultaneously, lactose, magnesium carbonate, and PEG 6000 could decreas amount free-water available of drug-excipient mixture. Hence, those incompatibilities could aid of management for risk factors that ensured quality in solid dosage containing ethanol extract of S.barbata and established parameters of manufacturing process.

Keywords: Scutellaria barbata, HPLC-DAD, Resolution IV Factorial, Design-Expert 11, Solid dosage form.

 

 

(Nguồn tin: )