Ấn phẩm

Baicalin methyl ester và các flavon khác từ vỏ cây núc nác (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 225 - 229)

 

BAICALIN METHYL ESTER VÀ CÁC FLAVON KHÁC
TỪ VỎ CÂY NÚC NÁC

Nguyễn Thị Duyên1,*, Trần Thị Tuyết2, Phạm Thị Ngọc3, Nguyễn Minh Khởi1

1Viện Dược liệu; 2Đại học Đại Nam; 3Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

*Email: nguyenduyen6784@gmail.com

(Nhận bài ngày 05 tháng 6 năm 2021)

Tóm tắt

5 flavon gồm: baicalein (1), negletein (2), baicalin methyl este (3), baicalin (4) và baicalein-7-O-glucosid (5) được phân lập từ cao ethanol 70% vỏ thân núc nác được thu hái tại Yên Bái. Cấu trúc các chất được xác định dựa trên các dữ liệu phổ (NMR và MS) cũng như so sánh với tài liệu tham khảo. Hợp chất 3 lần đầu tiên được công bố phân lập từ vỏ thân núc nác.

Từ khóa: Núc nác, Baicalein, Negletein, Baicalin methyl ester, Baicalin, Baicalein-7-O-glucosid.

Summary

 Baicalin Methyl Ester and Other Flavones from Oroxylum indicum L.

Five flavones including baicalein (1), negletein (2), baicalin methyl ester (3), baicalin (4), and baicalein-7-O-glucoside (5) were isolated from 70% ethanol extract of stem bark of Oroxylum indicum L. collected in Yen Bai. Their structures were elucidated by spectral data (NMR and MS) as well as comparison with the reported literature. Compound 3 was the first isolated from the stem bark of O. indicum.

Keywords: Oroxylum indicum, Baicalein, Negletein, Baicalin methyl ester, Baicalin, baicalein-7-O-glucoside.

(Nguồn tin: )