Ấn phẩm

Bước đầu nghiên cứu hoạt tính gây độc tế bào ung thư tụy của lanostan triterpenoid từ lá cây na rừng (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang 210 - 216)

 

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ TỤY CỦA LANOSTAN TRITERPENOID TỪ LÁ CÂY NA RỪNG

Trần Mạnh Hùng1,*, Nguyễn Hải Đăng2, Trần Phương Thảo3, Trần Phi Long3, Jeong Hyung Lee3, Lê Phước Cường4, Phạm Thanh Huyền5, Phương Thiện Thương5

1 Khoa Khoa học Y Sinh, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK), Đại học Đà Nẵng;

 2Trung tâm tiên tiến về Hóa sinh Hữu cơ, Viện Hóa sinh biển (IMB), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 3Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Kangwon, Chuncheon, Hàn Quốc;

 4Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; 5Viện Dược liệu

*Email: tmhung801018@gmail.com

(Nhận bài ngày 10 tháng 4 năm 2018)

Tóm tắt

Năm hợp chất dạng lanostan triterpenoid (1-5) được phân lập từ lá cây na rừng (Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith), họ Ngũ vị tử (Schisandraceae). Cấu trúc hóa học của các hợp chất này được xác định là acid kadsuric (1), acid seco-coccinic F (2), acid kadsura coccinic B (3), seco-coccinic acid A (4) và coccinilacton A (5) dựa trên sự phân tích các phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR, phổ khối MS kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo. Hoạt tính gây độc tế bào ung thư của các hợp chất này được đánh giá trên hai dòng ung thư tuyến tụy là PANC-1 và MIA-PACA sử dụng phương pháp MTT. Kết quả cho thấy acid kadsuric (1) và acid kadsura coccinic B (3) có khả năng ức chế sự sinh trưởng và phát triển của dòng tế bào ung thư tuyến tụy PANC-1 với giá trị 15,8 ± 1,6 và 18,5 ± 2,3 μM.

Từ khóa: Na rừng, Kadsura coccinea, Schisandraceae, seco-Lanostan triterpenoid, Ung thư tụy.

Summary

Cytotoxicity Activity Against Pancreatic Cancer Cell Lines of Lanostane Triterpenoids from the Leaves of Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith

A phytochemical investigation of the EtOAc extract from the leaves of Kadsura coccinea (Lem.) A. C. Smith led to the isolation of five lanostane triterpenoids (1-5). Their chemical structures were characterized as kadsuric acid (1), seco-coccinic acid F (2), kadsura coccinic acid B (3), seco-coccinic acid A (4), and coccinilactone A (5) based on 1D and 2D NMR techniques and mass spectroscopy. The cytotoxicity effects of the isolated compounds were evaluated against two pancreatic cancer cell lines as PANC-1 and MIA-PACA using MTT assay. The results showed that kadsuric acid (1) and kadsura coccinic acid B (3) exhibited potent cytotoxic effects against PANC-1 with IC50 values of 15.8 ± 1.6 and 18.5 ± 2.3 μM, respectively.

Keywords: Kadsura coccinea, Schisandraceae, seco-lanostane triterpenoids, PANC-1, MIA-PACA.

(Nguồn tin: )