Ấn phẩm

Các hợp chất asterosaponin từ loài sao biển Pentaceraster regulus và tác dụng gây độc tế bào ung thư in vitro (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 6/2021 (Trang 287 - 293)

 

CÁC HỢP CHẤT ASTEROSAPONIN TỪ LOÀI SAO BIỂN PENTACERASTER REGULUS VÀ TÁC DỤNG GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ IN VITRO

Lê Thị Viên1, Trần Thị Hồng Hạnh1, Trần Hồng Quang1, Đỗ Thị Thảo2,

Hà Vân Oanh3, Nguyễn Phương Thảo1, Nguyễn Xuân Cường1,*, Nguyễn Hoài Nam1

1Viện Hoá sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST);

2Viện Công nghệ sinh học, VAST; 3Đại học Dược Hà Nội

*Email: cuongnx@imbc.vast.vn

(Nhận bài ngày 30 tháng 9 năm 2021)

Tóm tắt

Sử dụng các phương pháp sắc ký kết hợp, bốn hợp chất asterosaponin là novaeguinosid I (1), natri 6a-O-{β-D-fucopyranosyl-(1®2)-β-D-galactopyranosyl-(1®4)-[β-D-quinovopyranosyl-(1®2)]-β-D-xylopyranosyl-(1®3)-β-D-quinovopyranosyl}-6a-hydroxy-5a-pregn-9(11)-en-20-one-3b-yl sulfat (2), thornasterosid A (3) và maculatosid (4) đã được phân lập từ cặn chiết methanol của loài sao biển Pentaceraster regulus. Cấu trúc hóa học của chúng được xác định trên cơ sở phân tích chi tiết số liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân một chiều (1H NMR và 13C NMR) và hai chiều (HSQC, HMBC và COSY) kết hợp so sánh với các số liệu phổ đã được công bố. Ngoài ra, hợp chất 1 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào trên 5 dòng tế bào ung thư người được thử nghiệm là Hep-G2, KB, LNCaP, MCF7 và SK-Mel2 với giá trị IC50 tương ứng là 7,33 ± 0,73, 7,02 ± 0,87, 13,55 ± 1,38, 9,51 ± 0,63 và 7,49 ± 0,58 µM.

Từ khóa: Pentaceraster regulus, Sao biển, Asterosaponin.

 

Summary

Asterosaponins from the Starfish Pentaceraster regulus and their in vitro Cytotoxic Effects Against Cancer Cells

Using combined chromatographic experiments, four asterosaponins including novaeguinoside I (1), sodium 6a-O-{β-D-fucopyranosyl-(1®2)-β-D-galactopyranosyl-(1®4)-[β-D-quinovopyranosyl-(1®2)]-β-D-xylopyranosyl-(1®3)-β-D-quinovopyranosyl}-6a-hydroxy-5a-pregn-9(11)-en-20-one-3b-yl sulfate (2), thornasteroside A (3), and maculatoside (4) were isolated from the methanolic extract of the starfish Pentaceraster regulus. Their chemical structures were elucidated on the basis of detailed analysis of the 1D (1H NMR and 13C NMR) and 2D (HSQC, HMBC, and COSY) NMR spectroscopic data in comparison with the literature values. In addition, compound 1 exhibited cytotoxic activity against five human cancer cell lines Hep-G2, KB, LNCaP, MCF7, and SK-Mel2 with IC50 values of 7.33 ± 0.73, 7.02 ± 0.87, 13.55 ± 1.38, 9.51 ± 0.63, and 7.49 ± 0.58 µM, respectively.

Keywords: Pentaceraster regulus, Starfish, Asterosaponin.

(Nguồn tin: )