Ấn phẩm

Các hợp chất diosgenin glycosid từ thân rễ bảy lá một hoa Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021)

Tạp chí Dược liệu, tập 26, số 4/2021 (Trang 216 - 221)

 

CÁC HỢP CHẤT DIOSGENIN GLYCOSID

TỪ THÂN RỄ BẢY LÁ MỘT HOA VIỆT NAM

Nguyn Thị Thu1, Vũ Thành Duy1, Nguyễn Trà My1, Nguyễn Thị Hà Ly1, Hoàng Thị Diệu Hương1, Trịnh Phương Anh1, Hà Vân Oanh2, Nguyễn Minh Khởi1, Đỗ Thị Hà1,*

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội

*Email: hado.nimms@gmail.com hoặc hado.vdl@nimm.org.vn

(Nhận bài ngày 06 tháng 7 năm 2021)

Tóm tắt

Năm hợp chất saponin đã được phân lập từ thân rễ bảy lá một hoa Việt Nam, bao gồm trillin (1), (25R)-diosgenin-3-O-α-L-arabinofuranosyl(1→4)-β-D-glucopyranosid (2), ophiopogonin C′ (3), dioscin (4) và polyphyllin D (5). Cấu trúc của các hợp chất này được xác bằng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR), phổ khối lượng phân tử (MS) và so sánh với dữ liệu phổ đã công bố. Hợp chất 1 lần đầu tiên được báo cáo từ loài này.

Từ khóa: Paris vietnamensis, Saponin, Diosgenin-3-O-α-L-arabinofuranosyl(1→4)-β-D-glucopyranosid, Trillin, Ophiopogonin C′, dioscin, Polyphyllin D

Summary

Diosgenin Glycosides from the Rhizomes of Paris vietnamensis (Takht) H.Li

Five saponins were isolated from the rhizomes of Paris vietnamensis including trillin (1), (25R)-diosgenin-3-O-α-L-arabinofuranosyl(1→4)-β-D-glucopyranoside (2), ophiopogonin C′ (3), dioscin (4), and polyphyllin D (5). Their chemical structures were identified by using spectroscopic methods (MS and NMR), and comparison with literature data. This is the first report on the presence of compound 1 from P. vietnamensis.

Keywords: Paris vietnamensis, Saponin, Trillin, Diosgenin-3-O-α-L-arabinofuranosyl(1→4)-β-D-glucopyranoside, Ophiopogonin C′, Dioscin, Polyphyllin D

(Nguồn tin: )