Ấn phẩm

Các hợp chất flavonoid và lignan từ cây bán chi liên (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang 205 - 209)

 

CÁC HỢP CHẤT FLAVONOID VÀ LIGNAN TỪ CÂY BÁN CHI LIÊN

Đỗ Hoàng Anh1,2, Kiều Thị Phương Linh1, Trần Thị Hồng Hạnh1,*, Nguyễn Thái An2,

 Nguyễn Xuân Cường1, Nguyễn Hoài Nam1

1Viện Hoá sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

2Đại học Dược Hà Nội

*Email: honghanh.imbc@gmail.com

(Nhận bài ngày 27 tháng 6 năm 2018)

Tóm tắt

Nghiên cứu thành phần hóa học của dịch chiết methanol phần trên mặt đất cây bán chi liên - Scutellaria barbata) đã phân lập được 4 hợp chất flavonoid và hai hợp chất lignan. Sử dụng các phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1 chiều, 2 chiều, các hợp chất được xác định là rivularin (1), hispidulin (2), cirsilineol (3), 4',5-dihydroxy-3',5',6,7-tetramethoxyflavon (4), (+)-pinoresinol (5) và (+)-syringaresinol (6).

Từ khóa: Scutellaria barbata, Lamiaceae, Flavonoid, Lignan, Hispidulin, Cirsilineol, 4',5-dihydroxy-3',5',6,7-tetramethoxyflavon  

Summary

Flavonoids and Lignans from Scutellaria barbata

A phytochemical investigation of the methanol extract of the aerial parts of Scutellaria barbata led to the isolation of four flavonoids and two lignans. By means of the spectroscopic methods including 1D-NMR and 2D-NMR, the isolated compounds were determined to be rivularin (1), hispidulin (2), cirsilineol (3), 4',5-dihydroxy-3',5',6,7-tetramethoxyflavone (4), (+)-pinoresinol (5) and (+)-syringaresinol (6).

Keywords: Scutellaria barbata, Lamiaceae, Flavonoid, Lignan, Hispidulin, Cirsilineol, 4',5-dihydroxy-3',5',6,7-tetramethoxyflavone.

(Nguồn tin: )