Ấn phẩm

Các hợp chất lignan từ cây cỏ lào (Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019)

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 4/2019 (Trang 201 - 205)

 

CÁC HỢP CHẤT LIGNAN TỪ CÂY CỎ LÀO

Nguyễn Thị Hải1, Nguyễn Thị Tuyết1, Trần Thị Thanh Vân1, Nguyễn Tiến Đạt2,*

1Đại học Tân Trào, Tuyên Quang;

2Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

*Email: ngtiend@imbc.vast.vn

(Nhận bài ngày 25 tháng 5 năm 2019)

Tóm tắt

Từ cao chiết methanol phần trên mặt đất cây cỏ lào (Chromolaena odorata), 5 hợp chất lignan đã được phân lập. Dựa vào các số liệu phổ NMR và MS thu được, các hợp chất trên được xác định là pinoresinol (1), pinoresinol-4¢-O-β-ᴅ-glucopyranosid (2) syringaresinol-4¢-O-b-ᴅ-glucopyranosid (3), lyoniresinol 9¢-O-b-ᴅ-glucopyranosid (4) và secoisolariciresinol-9′-O-β-ᴅ-glucopyranosid (5). Các hợp chất 2 - 5 lần đầu tiên được công bố từ cây này. Các hơp chất tách được đều thể hiện tác dụng ức chế sản sinh nitric oxid (NO) với giá trị IC50 trong khoảng 16,5-37,4 μM, trong đó hợp chất syringaresinol-4¢-O-b-ᴅ-glucopyranosid (3) có tác dụng mạnh nhất.

Từ khoá: Chromolaena odorata, Asteraceae, Lignan, Pinoresinol, Kháng viêm.

Summary

Lignans from Chromolaena odorata (L.) King & Robinson

Five lignans were isolated from methanol extract from the aerial part of Chromolaena odorata. By means of the spectroscopic analysis, the isolated compounds were identified to be pinoresinol (1), pinoresinol-4¢-O-β-ᴅ-glucopyranoside (2) syringaresinol-4¢-O-b-ᴅ-glucopyranoside (3), lyoniresinol 9¢-O-b-ᴅ-glucopyranoside (4) and secoisolariciresinol-9′-O-β-ᴅ-glucopyranoside (5). Compounds 2 - 5 were isolated for the first time from this plant. All the isolated compounds inhibited nitric oxide (NO) production with IC50 values in the range of 16,5-37,4 μM. Among them, syringaresinol-4¢-O-b-ᴅ-glucopyranoside (3) was the most active.

Keywords: Chromolaena odorata, Asteraceae, Lignan, Pinoresinol, Anti-inflammation.

(Nguồn tin: )