Ấn phẩm

Các hợp chất oligostilbenoid phân lập từ phân đoạn ethyl acetat của phần trên mặt đất cây nho rừng (Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 6/2017 (Trang 352 - 360)

 

 

CÁC HỢP CHẤT OLIGOSTILBENOID PHÂN LẬP TỪ PHÂN ĐOẠN ETHYL ACETAT CỦA PHẦN TRÊN MẶT ĐẤT CÂY NHO RỪNG

Phùng Thanh Long1, Nguyễn  Thị Thúy An1, Phạm Thị Thúy1, Hà Vân Oanh2,

Nguyễn Minh Khởi1, Đỗ Thị Hà1,*

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội

*Email: hado.nimm@gmail.com

                                                     (Nhận bài ngày 17 tháng 5 năm 2017)

Tóm tắt

Sáu hợp chất tinh khiết (16) đã được phân lập từ phân đoạn ethyl acetat của phần trên mặt đất cây nho rừng (Vitis heyneana Roem. & Schult.) bằng các phương pháp sắc ký. Trên cơ sở của các phổ NMR, MS và các đặc trưng lý hóa có so sánh đối chiếu với các tài liệu tham khảo đã công bố, cấu trúc hóa học của các hợp chất được xác định là các oligostilben: (-)-trans-ε-viniferin (1); α-viniferin (2), shoreaketon (3), amurensin B (4), cis-vitisin B (5); 2-r-viniferin (6). Các hợp chất 2, 4-6 được phân lập lần đầu tiên từ nho rừng, hợp chất 3 lần đầu tiên được phân lập trong chi Vitis.

Từ khóa: Vitis heyneana, Nho rừng, Vitaceae, Oligostilbenoid, Shoreaketon.

Summary

Oligostilbenoids from an Ethyl Acetate Fraction of the Aerial Part of Vitis heyneana Roem. & Schult.

From an ethyl acetate fraction of Vitis heyneana Roem. & Schult., six oligostilbenoids, (-)-trans-ε-viniferin (1); α-viniferin (2), shoreaketon (3), amurensin B (4), cis-vitisin B (5) and 2-r-viniferin (6), were isolated by various chromatographic methods. Their structures were identified by their physico-properties and spectroscopic spectra including 1D-, 2D-NMR, and MS and by comparision to those of literature data. Compounds 2, 4-6 were identified for the first time in V. heyneana and compound 3 was reported for the first time in genus Vitis.

Keywords: Vitis heyneana, Vitaceae, Oligostilbenoids, Shoreaketon.

(Nguồn tin: )