Ấn phẩm

Các hợp chất phenolic phân lập từ cây hy thiêm (Tạp chí Dược liệu tập 22, số 4/2017)

Tạp chí Dược liệu, tập 22, số 4/2017 (Trang 200 - 205)

 

 

CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ CÂY HY THIÊM

Trần Thanh Hà1,*, Đỗ Thị Hà1, Trịnh Thị Ngấn2, Nguyễn Thị Thảo2, Lê Việt Dũng1

1Viện Dược liệu;

2Khoa Hoá Học-Đại học Khoa học Tự nhiên-Đại học Quốc gia  Hà Nội

*Email: thanhha.tran889@gmail.com

(Nhận bài ngày 15 tháng 5 năm 2017)

Tóm tắt

Sáu hợp chất phenolic đã được phân lập từ phần trên mặt đất của cây hy thiêm thu hái tại Thanh Hóa, trong đó có 5 hợp chất flavonoid bao gồm retusin (1), quercetin (2), quercitrin (3), afzelin (4), rutin (5) và một acid phenolic là acid chlorogenic (6). Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm NMR và các dữ kiện phổ NMR đã công bố. Trong số các hợp chất này, hợp chất 1 lần đầu tiên được công bố phân lập từ cây hy thiêm trồng ở Việt Nam.

Từ khóa: Siegesbeckia orientalis L., Retusin, Quercetin, Quercitrin, Afzelin, Rutin, Acid chlorogenic.

Summary

Phenolic Compounds Isolated from Siegesbeckia orientalis L.

Six phenolic compounds were isolated from the aerial part of Siegesbeckia orientalis collected in Thanh Hoa province and classified to be five flavonoids: retusin (1), quercetin (2), quercitrin (3), afzelin (4), rutin (5) and one phenolic acid: chlorogenic acid (6). The structures of these compounds were identified on the basis of NMR analysis, and in comparison with the published NMR data. Among them, compound 1 was isolated from Siegesbeckia orientalis L. for the first time.

Keywords: Siegesbeckia orientalis L., Retusin, quercetin, Quercitrin, Afzelin, Rutin, Chlorogenic acid.

(Nguồn tin: Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu)

tResourceLoader>