Ấn phẩm

Các hợp chất phenolic phân lập từ quả me rừng (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 6/2018 (Trang 328 - 335)

 

CÁC HỢP CHẤT PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ QUẢ ME RỪNG

Trần Thanh Hà*, Phạm Thị Thúy, Lê Thị Loan, Nguyễn Minh Khởi, Đỗ Thị Hà

Viện Dược liệu

*Email: thanhha.tran889@gmail.com

(Nhận bài ngày 12  tháng 10   năm 2018)

Tóm tắt

7 hợp chất phenolic đã được phân lập từ phân đoạn chiết ethyl acetat và nước quả me rừng (Phyllanthus emblica L.) thu hái tại Ba Vì - Hà Nội, bao gồm: Quercetin (1), acid chlorogenic (2), acid gallic (3), methyl gallat (4), ethyl gallat (5), (-)-epigallocatechin 3-O-gallat (6) và kaempferol 3-O-β-D-glucopyranosid (7). Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm MS, NMR và các dữ kiện phổ NMR đã công bố.  

Từ khóa: Phyllanthus emblica L., Quả me rừng, Acid gallic.

Summary

Phenolic Compounds Isolated from Phyllanthus emblica L. Fruits

7 phenolic compounds were isolated from the ethyl acetate and aqueous extracts of Phyllanthus emblica L. fruits collected in Bavi, Hanoi, including: Quercetin (1), chlorogenic acid (2), gallic acid (3), methyl gallate (4), ethyl gallate (5), (-)-Epigallocatechin 3-O-gallate (6), kaempferol 3-O-β-D-glucopyranoside (7). The structures of these compounds were identified on the basis of NMR and MS analysis, and in comparison with the published NMR data. .

Keywords: Phyllanthus emblica L., Amla fruits, Gallic acid.

(Nguồn tin: )