Ấn phẩm

Các hợp chất physalin và acid phenolic phân lập từ cây tầm bóp thu hái tại Việt Nam (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018 (Trang 77 - 82)

 

 

CÁC HỢP CHẤT PHYSALIN VÀ ACID PHENOLIC PHÂN LẬP TỪ CÂY TẦM BÓP THU HÁI TẠI VIỆT NAM

Hoàng Thái Hòa1,*, Trần Thị Oanh2, Nguyễn Thượng Dong1, Nguyễn Thế Hùng3

1Viện Dược liệu; 2Bộ Y tế, 3Đại Học Dược Hà Nội

*Email: thaihoavietnam@yahoo.com

(Nhận bài ngày 16 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Hai dẫn xuất withanolid là physalin B (1) và physalin D (2) cùng với các hợp chất acid ferulic (3), acid cafeic (4) và acid chlorogenic (5) đã được phân lập từ phần đoạn ethyl acetat và nước của cây tầm bóp thu hái tại Hà Nội, Việt Nam. Cấu trúc hóa học của các chất này được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm. Trong số đó, hợp chất 2 lần đầu tiên được phân lập từ loài này ở Việt Nam.

Từ khóa: Cây tầm bóp, Physalis angulata L., Physalin B, Physalin D, Acid ferulic, Acid cafeic, Acid chlorogenic.

Summary

Physalins and Phenolic Acids Isolated from Physalis angulata L. Collected in Vietnam

Two withanolide derivatives, physalins B (1) and D (2), together with three compounds ferulic acid (3), caffeic acid (4) and chlorogenic acid (5) were isolated from the ethyl acetate and aqueous fractions of Physalis angulata L. collected in Hanoi, Vietnam. Their structures were identified on the basis of spectral data. Among them, compound 2 was isolated from the plant collected in Vietnam for the first time.

Keywords: Physalis angulata L., Physalin B, Physalin D, Ferulic acid, Caffeic acid, Chlorogenic acid.

(Nguồn tin: )