Ấn phẩm

Các hợp chất polymethoxyflavon phân lập từ thân rễ ngải đen (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 4/2018 (Trang 217 - 221)

 

 

CÁC HỢP CHẤT POLYMETHOXYFLAVON PHÂN LẬP TỪ THÂN RỄ NGẢI ĐEN

Đỗ Thị Hà1,*, Nguyễn Thị Thu1, Lê Thị Loan1, Vũ Thị Diệp1, Nguyễn Minh Khởi1

1Viện Dược liệu

*Email: hado.nimms@gmail.com

(Nhận bài ngày 31 tháng 5 năm 2018)

Tóm tắt

Từ phân đoạn dicloromethan của cao chiết ethanol 75% thân rễ ngải đen đã phân lập được 5 hợp chất, bao gồm: 5,7-dimethoxyflavon (1), 5,7,4′-trimethoxyflavon (2), 5,3′-dihydroxy-3,7,4′-trimethoxyflavon (3), 5-hydroxy-3,7,3′,4′-tetramethoxyflavon (4) và 3,5,7,3′,4′-pentamethoxyflavon (5). Cấu trúc của các chất được xác định dựa trên các phổ NMR, MS và kết hợp so sánh với tài liệu tham khảo.

Từ khóa: Ngải đen, Họ Gừng, Polymethoxyflavon.

Summary

Polymethoxyflavones Isolated from Kaempferia parviflora Rhizomes

From the dichloromethane fraction of the 75% ethanol extract of Kaempferia parviflora rhizomes, five compounds were obtained including: 5,7-dimethoxyflavone (1), 5,7,4′-trimethoxyflavone (2), 5,3′-dihydroxy-3,7,4′-trimethoxyflavone (3), 5-hydroxy-3,7,3′,4′-tetramethoxyflavone (4), and 3,5,7,3′,4′-pentamethoxyflavone (5). The structure of these compounds were identified on the basis of their spectroscopic data analyses, such as NMR, MS and by comparison with those of published data.

Keywords: Kaempferia parviflora, Zingiberaceae, Polymethoxyflavone.

(Nguồn tin: )