Ấn phẩm

Các hợp chất sesquiterpen phân lập từ phân đoạn n-hexan của thân rễ cây nghệ ten đồng

Tạp chí Dược liệu, tập 24, số 1/2019 (Trang 23 - 28)

 

CÁC HỢP CHẤT SESQUITERPEN PHÂN LẬP
TỪ PHÂN ĐOẠN n-HEXAN CỦA THÂN RỄ CÂY NGHỆ TEN ĐỒNG

Phùng Như Hoa, Tạ Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Trang, Phan Thị Trang, Nguyễn Văn Tài*

Viện Dược liệu

*Email: nguyenvantai1111@gmail.com

(Nhận bài ngày 07 tháng 01 năm 2019)

Tóm tắt

Từ phân đoạn n-hexan của thân rễ cây nghệ ten đồng (Curcumaaeruginosa Roxb.) đã phân lập được 6  hợp chất germacron (1), curdion (2), neocurdion (3), zederon (4), β-sitosterol (5) và daucosterol (6). Cấu trúc của các hợp chất  này được xác định bằng các phương pháp phổ ESI-MS, NMR và so sánh với các dữ liệu đã công bố. Trong số các hợp chất được phân lập, các hợp chất (3) và (6) chưa được công bố trước đó từ cây C. aeruginosa.

Từ khóa: Nghệ ten đồng, Zingiberaceae, Sesquiterpen, Neocurdion.

Summary

Sesquiterpene Compounds Isolated from n-hexane Fraction of the Rhizomes of Curcuma aeruginosa Roxb.

From n-hexane fraction of the rhizomes of Curcuma aeruginosa Roxb.  six compounds germacrone (1), curdione (2), neocurdione (3), zederone (4), β-sitosterol (5) and daucosterol (6) were isolated. Their structures were elucidated by extensive spectroscopic methods including ESI-MS, NMR and by comparison with published data. Of the compounds isolated, compounds (3) and (6) have not been reported previously from C. aeruginosa.

Keywords: Curcuma aeruginosa, Zingiberaceae, Sesquiterpene, Neocurdione.

(Nguồn tin: )