Ấn phẩm

Các hợp chất terpen phân lập từ cây hy thiêm (Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018)

Tạp chí Dược liệu, tập 23, số 2/2018 (Trang 72 - 77)

 

CÁC HỢP CHẤT TERPEN PHÂN LẬP TỪ CÂY HY THIÊM

Trần Thanh Hà1,*, Đỗ Thị Hà1, Nguyễn Thế Hùng2

1Viện Dược liệu; 2Đại học Dược Hà Nội

*Email: thanhha.tran889@gmail.com

(Nhận bài ngày 23 tháng 3 năm 2017)

Tóm tắt

Từ phần trên mặt đất của cây hy thiêm thu hái tại Thanh Hóa đã phân lập và xác định cấu trúc của 5 hợp chất bao gồm darutigenol (1), acid ursolic (2), acid ent-l6β,17-dihydroxy-kauran-19-oic (3), hythiemosid B (4) và darutosid (5). Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên cơ sở các dữ kiện phổ thực nghiệm NMR và các dữ kiện phổ NMR đã công bố. Trong số các hợp chất này, hợp chất 3 lần đầu tiên được công bố phân lập từ cây hy thiêm.

 Từ khóa: Siegesbeckia orientalis L., Darutigenol, Acid ursolic, Acid ent-l6β,17-dihydroxy-kauran-19-oic, Hythiemosid B, Darutosid.

Summary

Terpene Compounds Isolated from Siegesbeckia orientalis L.

Five compounds were isolated from the aerial part of Siegesbeckia orientalis collected in Thanh Hoa province, including: darutigenol (1), ursolic acid (2), ent-l6β,17-dihydroxy-kauran-19-oic acid (3), hythiemoside B (4) and darutoside (5). The structures of these compounds were identified on the basis of NMR analysis, and in comparison with the published NMR data. Among them, compound 3 was isolated from Siegesbeckia orientalis L. for the first time.

Keywords: Siegesbeckia orientalis L., Darutigenol, Ursolic acid, ent-l6β,17-dihydroxy-kauran-19-oic acid, Hythiemoside B, Darutoside.

(Nguồn tin: )